Kléng Aweihungsfeier


Kléng Aweiung vun eisen rénovéierten Lokaler den 09.12.2015.