Présentatioun an der Schoul


Et ass am Ënn vum Schouljoer (17-06-2015) eng Demonstratioun vun eisem Hobby mat dem Schoulmeeschter dem Härr Di Sabatino Fabrizio aus dem 6. Schouljouer (Schoul Faubourg Kayl/Téiteng).